FUKUSHI Plaza ザ・20世紀年表100億年前〜1億年前 <--・--> 1億年前〜100万年前

10億年前〜1億年前

最終更新日:2014年12月30日

10億年前(1bya)〜1億年前(100mya)

mya=million years ago(百万年前)

古生代 Paleozoic

中生代 Mesozoic